Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❋ PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT NHƯNG CÓ HƯNG, CÓ SUY

❋ HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP, CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ

❋ HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP, CHÍNH LÀ CHÁNH PHÁP CỬU TRÚ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

❋ HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

❋ TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ THẾ NÀO LÀ CHÁNH PHÁP? LÀ CÓ GIẢNG KINH

❋ THẾ NÀO LÀ CHÁNH PHÁP? LÀ CÓ GIẢNG KINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

❋ HOẰNG PHÁP LỢI SANH RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không