Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❋ TẤT CẢ CÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT PHÁP

❋ PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC CAO NHẤT

❋ PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC CAO NHẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

❋ BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ DO TẤT CẢ CÁC PHÁP SANH TỪ Ý NIỆM

❋ DO TẤT CẢ CÁC PHÁP SANH TỪ Ý NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ DÙNG PHẬT PHÁP MÀ XEM TẬN THẾ

❋ DÙNG PHẬT PHÁP MÀ XEM TẬN THẾ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP NẾU MUỐN GIÀU CÓ

❋ HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP NẾU MUỐN GIÀU CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHẬT PHÁP BẤT LY SINH HOẠT

❋ PHẬT PHÁP BẤT LY SINH HOẠT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ