Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ CHÍNH LÀ TU BỒ TÁT ĐẠO

MUỐN TẠO LỢI ÍCH CHO NGƯỜI KHÁC CHÍNH LÀ BỒ TÁT ĐẠO

MUỐN TẠO LỢI ÍCH CHO NGƯỜI KHÁC CHÍNH LÀ BỒ TÁT ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NÓI ĐẾN BỒ ĐỀ TÂM

ĐÂY LÀ NÓI ĐẾN BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHĨ PHẬT SẼ THÀNH PHẬT, NGHĨ BỒ TÁT SẼ THÀNH BỒ TÁT

NGHĨ PHẬT SẼ THÀNH PHẬT, NGHĨ BỒ TÁT SẼ THÀNH BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÀM PHU CÓ THÀNH BỒ TÁT CHĂNG?

PHÀM PHU CÓ THÀNH BỒ TÁT CHĂNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không