Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT THÍCH CA CŨNG LÀ SAU KHI BUÔNG XẢ MỚI CÓ THỂ KIẾN TÁNH

PHẬT THÍCH CA CŨNG LÀ SAU KHI BUÔNG XẢ MỚI CÓ THỂ KIẾN TÁNH
0