Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT THÍCH CA MÂU NI ĐÃ LÀM MỘT TẤM GƯƠNG TỐT CHO CHÚNG TA

PHẬT THÍCH CA MÂU NI ĐÃ LÀM MỘT TẤM GƯƠNG TỐT CHO CHÚNG TA
0