Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀM THẾ NÀO MÀ THÀNH PHẬT? TRONG NÀY NÓI VỚI CHÚNG TA NIỆM A DI ĐÀ PHẬT MÀ THÀNH PHẬT

PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀM THẾ NÀO MÀ THÀNH PHẬT? TRONG NÀY NÓI VỚI CHÚNG TA NIỆM A DI ĐÀ PHẬT MÀ THÀNH PHẬT
0