Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG BIỆN ÂM

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG BIỆN ÂM

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG HIỀN THIỆN THỦ

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG HIỀN THIỆN THỦ

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG KIM CANG TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG KIM CANG TẠNG

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG OAI ĐỨC TỰ TẠI

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG OAI ĐỨC TỰ TẠI

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG PHỔ GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG PHỔ GIÁC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG PHỔ HIỀN

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG PHỔ HIỀN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG PHỔ NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG PHỔ NHÂN

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG THANH TỊNH HUỆ

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG VIÊN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG VIÊN GIÁC

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG VĂN THÙ

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC GIẢNG GIẢI - CHƯƠNG VĂN THÙ

Hán dịch: Ngài Phật Đà Đa La, Đời Tống