Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP MỘT

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP HAI

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP BA

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN YẾU SỚ TINH HOA - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không