Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHƯỚC BÁO VÃNG SANH VƯỢT QUA CÕI NHÂN GIAN CHÚNG TA

PHƯỚC BÁO VÃNG SANH VƯỢT QUA CÕI NHÂN GIAN CHÚNG TA
0