Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

ĐẠI Ý THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Thầy Giáo Chu Vịnh Sam

Số bài: 4
NGHIÊN CỨU VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN

NGHIÊN CỨU VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN ÂM CHẤT VĂN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 50
HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY, THỰC HÀNH TRONG VIỆC CẢM ƠN VÀ SỬA LỖI

HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY, THỰC HÀNH TRONG VIỆC CẢM ƠN VÀ SỬA LỖI

Giảng giải: Thầy Giáo Hồ Tiểu Lâm

Số bài: 4
CHIA SẺ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

CHIA SẺ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 49
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NHÂN SINH QUAN LÝ TRÍ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NHÂN SINH QUAN LÝ TRÍ?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 10
NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC HIỆN NAY LÀ TẤM GƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không