Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

QUÝ VỊ CÓ THỂ GIÚP CHÚNG SANH PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

0