Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TÙY THUẬN KIẾN GIẢI

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TÙY THUẬN KIẾN GIẢI
0