Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

RÕ RÀNG ĐỨC PHẬT CAO HƠN THẾ GIỚI!

RÕ RÀNG ĐỨC PHẬT CAO HƠN THẾ GIỚI!
0