Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

SỰ KHÔNG LÌA, LÝ LÌA. TƯỚNG KHÔNG LÌA, TÁNH LÌA. ĐÂY GỌI LÀ LÌA THẬT, ĐÓ CHÍNH LÀ CẢNH GIỚI HOA NGHIÊM

SỰ KHÔNG LÌA, LÝ LÌA.

TƯỚNG KHÔNG LÌA, TÁNH LÌA.

ĐÂY GỌI LÀ LÌA THẬT, ĐÓ CHÍNH

 LÀ CẢNH GIỚI HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Từng giờ tùng phút, phải nhắc nhở cảnh tỉnh mình lìa vọng, lìa vọng chính là lìa vọng niệm. Nếu cảnh giới bên ngoài, lôi cuốn nghiêm trọng, ta không có cách nào kháng cự nó. Vậy thì lìa tướng, ta rời xa cảnh giới này, không để cảnh giới này quấy nhiễu.

Thông thường hàng sơ học phải dùng phương pháp này, người có công phu không lìa, họ tâm lìa, thân không lìa. Sự không lìa, lý lìa. Tướng không lìa, tánh lìa. Đây gọi là lìa thật, đó chính là cảnh giới Hoa Nghiêm.

Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không chấp tướng. Nếu chấp tướng cần phải lìa, phải luyện, luyện đến tức tướng ly tướng, ở trong tướng không chấp trước. Công phu này đã thành tựu, không còn chướng ngại. Phải biết tu, phải hiểu cách tu.

Người ghét nhất, người oán hận nhất, đối với họ tu điều gì?

Tu lìa tâm sân hận, lìa tâm oán hận, tu oán thân bình đẳng, thông thường đối với người sơ học phải tu điều này. Người thương yêu nhất đối với mình là vấn đề phiền phức, nếu không thể buông bỏ thương yêu này, tức không buông bỏ được luân hồi, quý vị xem đáng sợ biết bao. Không buông bỏ được oán hận, tức không buông bỏ được oán thù của đời sau kiếp sau.

Lục đạo là gì?

Nhìn thấy rất rõ ràng minh bạch. Không có gì khác, chính là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Trong Kinh Đức Phật nói, đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt, khổ không kể xiết. Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấu, nhìn thấu tức thấu triệt chân tướng sự thật.

Vẫn muốn tiếp tục làm ư?

Thật sự giác ngộ, buông bỏ ngay, buông bỏ được rồi, tâm thanh tịnh hiền tiền, tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí tuệ. Tâm ân oán là tình chấp, nó khởi tác dụng là phiền não.

Phiền não là gì?

Chính là thất tình ngũ dục, nó sanh ra những thứ này. Sanh ra thất tình ngũ dục, đời đời kiếp kiếp không thoát ly được luân hồi lục đạo, không được làm điều này.

Muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, phải buông bỏ ân ái, phải buông bỏ oán hận, hai thứ này nghiêm trọng nhất. Không có oán hận, không có ân ái, tâm thanh tịnh hiện tiền. Phải biết, chân nhân thật sự vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, tâm tịnh tức cõi nước tịnh.

***