Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP MỘT

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP HAI

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP BA

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP BỐN

TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN - TẬP BỐN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng