Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TAM ĐỒ LÀ QUẢ, NHÂN LÀ GÌ? TRONG KINH ĐỨC PHẬT NÓI NHÂN LÀ THAM SÂN SI

TAM ĐỒ LÀ QUẢ, NHÂN LÀ GÌ? TRONG KINH ĐỨC PHẬT NÓI NHÂN LÀ THAM SÂN SI
0