Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TẤM GƯƠNG HỌC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC