Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TÂM NHÂN TỪ CỦA MỘT NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ CHỮ HIẾU

0