Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TẤT CẢ THÍ CHO HẾT THẢY CHÚNG SANH, LÀM CHO LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

0