Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THAM THÌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI BẦN CÙNG, NÓ SẼ CÀNG NGÀY MÀ TỔN HẾT PHƯỚC BÁO

THAM THÌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI BẦN CÙNG, NÓ SẼ CÀNG NGÀY MÀ TỔN HẾT PHƯỚC BÁO
0