Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THANH BẠCH LÀ TRÍ TUỆ VÔ LẬU

THANH BẠCH LÀ TRÍ TUỆ VÔ LẬU
0