Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THẾ GIỚI NÀY LÀ DO TÂM NHIỄM Ô, DO ÁC Ý, ÁC NIỆM BIẾN HIỆN RA

CHỈ CẦN QUÝ VỊ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ SAI MẤT RỒI

CHỈ CẦN QUÝ VỊ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ SAI MẤT RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SINH KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NGÀI ĐỀU BIẾT

TẤT CẢ CHÚNG SINH KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NGÀI ĐỀU BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ VÔ MINH

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ VÔ MINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TỪ CHỖ NÀY MÀ KIỂM THẢO

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TỪ CHỖ NÀY MÀ KIỂM THẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM LÀ GÌ? CHÍNH LÀ TÁNH

KHÔNG KHỞI TÂM, KHÔNG ĐỘNG NIỆM LÀ GÌ? CHÍNH LÀ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT TƯỚNG LÀ CÁI GÌ? LÀ Ý NIỆM

THẬT TƯỚNG LÀ CÁI GÌ? LÀ Ý NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không