Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA MÂU NI PHẬT ĐÃ NÊU GƯƠNG CHO CHÚNG TA, VÌ HẾT THẢY CHÚNG SANH GIÁO HỌC

THÍCH CA MÂU NI PHẬT ĐÃ NÊU GƯƠNG CHO CHÚNG TA, VÌ HẾT THẢY CHÚNG SANH GIÁO HỌC
0