Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA MÂU NI PHẬT VÌ CHÚNG TA MÀ THỊ HIỆN TẤM GƯƠNG

THÍCH CA MÂU NI PHẬT VÌ CHÚNG TA MÀ THỊ HIỆN TẤM GƯƠNG
0