Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THÍCH CA PHỔ VÀ THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ TRONG ĐẠI TẠNG KINH

THÍCH CA PHỔ VÀ THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ TRONG ĐẠI TẠNG KINH
0