Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THỌ KHANG BẢO GIÁM

THỌ KHANG BẢO GIÁM - LỜI MỞ ĐẦU

THỌ KHANG BẢO GIÁM - LỜI MỞ ĐẦU

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

THỌ KHANG BẢO GIÁM - TẬP BẢY - GIỚI DÂM VĂN

THỌ KHANG BẢO GIÁM - TẬP BẢY - GIỚI DÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang