Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP MỘT - LỜI TỰA

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP MỘT - LỜI TỰA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP BA - BIÊN KÝ

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP BA - BIÊN KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP NĂM - HOÀNG ĐẾ

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP NĂM - HOÀNG ĐẾ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP BẢY - VUA NGU THUẤN

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP BẢY - VUA NGU THUẤN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP TÁM - A DỤC VƯƠNG

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP TÁM - A DỤC VƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP CHÍN - HẠ KIỆT VƯƠNG

THUỶ KÍNH HỒI THIÊN LỤC - TẬP CHÍN - HẠ KIỆT VƯƠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa