Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TRÌ GIỚI MỚI CÓ THỂ ĐẮC ĐỊNH, ĐẮC ĐỊNH RỒI MỚI CÓ THỂ KHAI TRÍ HUỆ

TRÌ GIỚI MỚI CÓ THỂ ĐẮC ĐỊNH, ĐẮC ĐỊNH RỒI MỚI CÓ THỂ KHAI TRÍ HUỆ
0