Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TRONG MÊ CÓ TỘI ÁC. MỘT NIỆM GIÁC NGỘ THÌ TỘI ÁC KHÔNG CÒN NỮA

0