Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TRƯỜNG KỲ HUÂN TU, TRONG TÂM CHỈ CÓ MỖI ĐIỀU NÀY, NGOÀI RA KHÔNG CÓ GÌ KHÁC

0