Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TỰ CHO MÌNH LÀ ĐÚNG. MỌI SUY NGHĨ, LỜI NÓI, VIỆC LÀM, HÀNH ĐỘNG ĐỀU LÀ ĐÚNG CẢ, KỲ THỰC SAI HẾT RỒI

0