Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN, ĐÃ NÓI ĐẾN BA LOẠI CHU BIẾN

TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN

HOÀN NGUYÊN QUÁN, ĐÃ NÓI

ĐẾN BA LOẠI CHU BIẾN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Planck người Đức một đời nghiên cứu vật lý học lượng tử, điều này có thể nói là tìm ra A lại da rồi. Ông là người đầu tiên phát hiện ra. Ông nghiên cứu vật chất, vật chất rốt cuộc là gì, điều này ông ấy đã làm rõ ràng rồi.

Quý vị xem báo cáo của ông ấy, kết luận của ông ấy, căn cứ theo nghiên cứu một đời của ông, nghiên cứu những nguyên tử này, lạp tử đến lượng tử.

Ông nói trên Thế Giới căn bản không có cái gọi là vật chất, vật chất rốt cuộc là gì?

Cơ sở của vật chất nghĩa là gì?

Phật Pháp nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là ý niệm, là từ ý niệm mà sanh. Không có ý niệm thì không có vật chất. Cho nên vật chất này tồn tại, chính là ý niệm của quý vị chưa đoạn.

Ý niệm của quý vị đoạn rồi, vật chất liền không còn nữa. Vật chất đích thực giống như hình ảnh ở trên màn hình Ti vi, chúng ta bấm nút tắt thì hình ảnh trên màn hình đó hoàn toàn không còn nữa. Quý vị đang mở quý vị liền hiểu được hình ảnh là sóng vô tuyến điện truyền đạt đến, hơn nữa tốc độ này vô cùng nhanh.

Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, ý niệm của chúng ta nhanh đến trình độ nào?

Một khảy móng tay, một cái khảy móng tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn, trăm ngàn là mười vạn, một trăm ngàn lần, ba mươi hai ức nhân với mười vạn lần.

Ba trăm hai mươi triệu, đây là một khảy móng tay, nghĩa là một dao động này có ba trăm hai mươi triệu tần suất đang dao động, sản sanh hiện tượng vật chất, trước có hiện tượng tinh thần. Phật nói nhất niệm bất giác, A lại da xuất hiện rồi.

Nghiệp tướng của A lại da chính là nhất niệm bất giác, đó chính là năng lượng, chính là dao động, chính là tần suất này. Từ trong tần suất này sản sanh chuyển tướng, cũng chính là kiến phần, hiện tượng tinh thần. Thứ này là nhiễm ô, không phải là thứ thanh tịnh. Thức Mạt Na gọi là ý nhiễm ô, nó là căn nguyên của nhiễm ô. Tự tánh tâm thanh tịnh không có nhiễm ô.

Lúc nào?

Chúng ta hiện nay không có nhiễm ô. Cho dù tạo tác ác nghiệp đọa vào địa ngục A Tỳ cũng không có nhiễm ô. Nhiễm ô là A lại da, căn nguyên là thức thứ bảy. Ý thức là phân biệt, hiện tượng vật chất xuất hiện rồi, tướng phần của A lại da xuất hiện.

Tướng phần A lại da xuất hiện là gì?

Huệ Năng Đại Sư đã nói: Đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, toàn thể vũ trụ xuất hiện rồi, vạn vật xuất hiện rồi, ta xuất hiện rồi. Ta và vạn vật đồng thời xuất hiện, một niệm bất giác này.

Tuy là thứ tự này, nhưng có thứ tự không có chút lộn xộn nào, tốc độ nhanh quá không có ai có thể phát hiện. Nhưng Phật nói rồi, Bát Địa trở lên họ nhìn thấy rất rõ ràng. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta Bồ Tát năm mươi hai cấp bậc.

Năm mươi hai cấp bậc là gì?

Chính là định công này sâu cạn, năm mươi hai cấp bậc khác nhau. Đến Bát Địa đây là bậc cao nhất, Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác. Trên năm địa vị này họ đều đã rõ ràng, cảnh giới hiện tượng.

Khoa học và triết học tham cứu vấn đề cuối cùng chính là những thứ này. Nhà khoa học nói với chúng ta vũ trụ họ có thể phát hiện, vũ trụ hồng quan chỉ có thể nhìn thấy 10% mà thôi, vẫn còn 90% chưa nhìn thấy.

Chúng ta nghe những lời này, chúng ta hiểu rõ, vậy 90% kia đi đâu rồi?

Trở về Thường Tịch Quang, trở về tự tánh rồi, trở về tự tánh quý vị tìm không ra nữa. Cho nên cuối cùng Đẳng Giác đến Diệu Giác, Diệu Giác chính là tự tánh dung hòa thành một thể, trở về viên mãn. Đến lúc đó trong Kinh nói Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, đặc biệt chú trọng câu sau tâm hành xứ diệt, tức là tâm hành chúng ta đạt chưa đến, nghĩ chưa đến, tiếp xúc chưa được.

Quý vị từ đây mà xem Kinh Phật không phải là Tôn Giáo. Vũ trụ từ đâu mà có nói cho quý vị rất rõ ràng, thấu đáo minh bạch. Nó không phải là thật, toàn là giả thôi. Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Lục đạo là giả, thập pháp giới cũng là giả. Cõi Thật Báo Trang Nghiêm của Chư Phật Như Lai cũng không phải là thật.

Những thứ gì gọi là thật?

Thường Tịch Quang là thật. Tức là nói bản thể là thật.

Vì sao vậy?

Nó vĩnh viễn bất biến. Cõi Thật Báo Trang Nghiêm là vô lượng thọ. Thọ mạng của họ rất dài. Cổ Nhân có nói Vô Lượng Thọ này là vô lượng của hữu lượng, không phải là thật.

Họ thọ bao lâu?

Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta là ba đại A tăng kỳ kiếp.

Đạo lý là gì?

Là vì Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân.

Vô minh là gì?

Là khởi tâm động niệm. Vô minh phá rồi chính là không khởi tâm không động niệm. Chúng ta nghĩ không khởi tâm, không động niệm đó là bình đẳng. Sơ Trụ Bồ Tát không khởi tâm không động niệm nữa. Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác đều là không khởi tâm, không động niệm.

Làm gì mà có bốn mươi mốt cấp bậc. Cho nên họ nói bốn mươi mốt cấp bậc đó không thể nói nó là có, cũng không thể nói nó không có. Quý vị nói nó không có, tập khí vô minh của họ chưa đoạn, vô minh đoạn rồi, không khởi tâm, không động niệm.

Tập khí không khởi tâm, không động niệm không dễ dàng đoạn được. Cũng không có cách gì đoạn, nói thử xứ dụng bất đắc lực. Không giống như tập khí kiến tư, tập khí kiến tư có cách để đoạn, tập khí trần sa cũng có cách để đoạn, tập khí vô minh không có cách gì để đoạn, cứ mặc kệ nó thôi, thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ không còn nữa.

Phải mất thời gian bao lâu?

Ba A tăng kỳ kiếp, gọi là Vô Lượng Thọ. Sau ba A tăng kỳ kiếp nó liền không còn nữa, tập khí này thực sự đoạn rồi. Tập khí này đoạn rồi thì gọi là Diệu Giác. Cho nên Đẳng Giác vẫn còn một ít chưa đoạn. Diệu Giác hoàn toàn đoạn sạch sẽ rồi. Đoạn sạch sẽ rồi Cõi Thật Báo không thấy nữa.

Hiện tiền những gì?

Thường Tịch Quang hiện tiền. Trở về viên mãn với Thường Tịch Quang. Điều này chúng ta hiểu được, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ mang theo tập khí mà thành Phật rồi. Họ biết có Thường Tịch Quang, không có cách gì trở lại. Bởi vì còn mang tập khí. Bắt buộc tập khí đoạn rồi, trở về với Thường Tịch Quang thực sự là Vô Lượng Thọ.

Thường Tịch Quang không có hình tướng, không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên, lúc đó thân và cõi, Cõi Thường Tịch Quang và thân là một không phải hai.

Lớn bao nhiêu?

Khắp pháp giới hư không giới, không có hình tướng. Tuy không có hình tướng, nhưng họ sáng suốt đến cực điểm.

Trong tâm tất cả chúng sanh nếu là có niệm, họ biết được hết, không có gì họ không biết. Đây chính là điều mà Hiền Thủ Quốc Sư trong bài luận văn của Ngài là, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, đã nói đến ba loại chu biến.

***