Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TỰ MÌNH KHÔNG MUỐN HỌC, CHA MẸ PHẢI ÉP ĐƯA ĐẾN, ĐÂY ĐỀU LÀ CÓ PHƯỚC BÁO RẤT LỚN, KHÔNG NÊN SANH TRONG PHƯỚC MÀ KHÔNG BIẾT PHƯỚC

TỰ MÌNH KHÔNG MUỐN HỌC, CHA MẸ PHẢI ÉP ĐƯA ĐẾN, ĐÂY ĐỀU LÀ CÓ PHƯỚC BÁO RẤT LỚN, KHÔNG NÊN SANH TRONG PHƯỚC MÀ KHÔNG BIẾT PHƯỚC
0