Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TỨ TẤT ĐÀN MỚI BIẾT ĐƯỢC ÂN ĐỨC PHẬT BỒ TÁT ĐÃ BAN CHO CHÚNG SANH

TỨ TẤT ĐÀN MỚI BIẾT ĐƯỢC ÂN ĐỨC PHẬT BỒ TÁT ĐÃ BAN CHO CHÚNG SANH
0