Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TỰ TƯ TỰ LỢI, THAM SÂN SI MẠN LÀ GỐC CỦA ÁC NGHIỆP

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐỌA ĐỊA NGỤC?

VÌ SAO THAM NGŨ DỤC LỤC TRẦN MÀ ĐỌA ĐỊA NGỤC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

NGUYÊN NHÂN CỦA DỊCH BỆNH LÀ DO TÂM THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ DỤC KHÔNG, HỌ Ở SẮC GIỚI

NGŨ DỤC KHÔNG, HỌ Ở SẮC GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

OÁN TRÁCH SINH RA TỪ TÂM TỰ TƯ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CÀNG LÊN CAO NGŨ DỤC LỤC TRẦN CÀNG NHẠT

CÀNG LÊN CAO NGŨ DỤC LỤC TRẦN CÀNG NHẠT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không