Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ ĐẠO XƯỚC

0