Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

VÃNG SANH LUẬN

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 21