Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ - QUYỂN THƯỢNG

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ - QUYỂN THƯỢNG

Giảng giải: Pháp sư Tịnh Không

Số bài: 8
VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ - QUYỂN HẠ

VÃNG SANH LUẬN GIẢNG KÝ - QUYỂN HẠ

Giảng giải: Pháp sư Tịnh Không

Số bài: 11