Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

VÌ SAO ĐỨC PHẬT LẠI NHIỀU LẦN TUYÊN THUYẾT KINH NÀY?

VÌ SAO ĐỨC PHẬT LẠI NHIỀU LẦN TUYÊN THUYẾT KINH NÀY?
0