Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

VÌ SAO ĐƯƠNG THỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KHÔNG THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG?

VÌ SAO ĐƯƠNG THỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KHÔNG THÀNH LẬP ĐẠO TRÀNG?
0