Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

VÌ THẾ HÀNG ĐỆ TỬ ĐỜI SAU XƯNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀ BỔN SƯ

VÌ THẾ HÀNG ĐỆ TỬ ĐỜI SAU XƯNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀ BỔN SƯ
0