Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

VIDEO NHỮNG TẤM GƯƠNG VÃNG SANH TU HỌC THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG