Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

VIÊN QUANG CỦA ĐỨC PHẬT ẤY NHƯ TRĂM ỨC TAM THIÊN, ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI

VIÊN QUANG CỦA ĐỨC PHẬT ẤY NHƯ TRĂM ỨC TAM THIÊN, ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI
0