Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC LÀ TRÍ HUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC LÀ TRÍ HUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH
0