Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

XA RỜI KINH VÔ LƯỢNG THỌ THÌ BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN CŨNG TAN VỠ MẤT

XA RỜI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

THÌ BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN

CŨNG TAN VỠ MẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Khi chúng tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, chúng tôi đã từng nói, danh hiệu A Di Đà Phật là nguyện thứ mười tám trong bốn mươi tám nguyện. Nguyện thứ mười tám đã bao hàm rất viên mãn bốn mươi bảy nguyện khác, thiếu một nguyện thì nguyện thứ mười tám sẽ không viên mãn.

Hôm nay, từ Nhật Bản truyền đến Bản Nguyện Niệm Phật, chỉ chấp trước nguyện thứ mười tám, còn bốn mươi bảy nguyện khác đều không cần nữa, vậy thì nguyện thứ mười tám tan vỡ rồi.

Giống như xây nhà vậy, nhà quan trọng nhất là mái nhà, không có mái nhà thì đâu có thành nhà được?

Mái nhà phải cần bao nhiêu trụ, bao nhiêu xà mới chống nó lên được?

Nay trụ, xà đều không cần nữa, chỉ có cần mái nhà thì có được không?

Sai rồi. Họ không hiểu đạo lý này. Thêm nữa, căn bản của bốn mươi tám nguyện là toàn bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hay nói cách khác, xa rời Kinh Vô Lượng Thọ thì bốn mươi tám nguyện cũng tan vỡ mất.

Kết cấu khung của toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ ở đâu vậy?

Ở Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Sau đó bạn mới biết, một câu danh hiệu này, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Một câu danh hiệu này đều bao gồm tất cả mọi thiện pháp thế xuất thế gian ở trong đó. Cho nên, tôi nói bạn chấp trì danh hiệu không viên mãn, đạo lý là ở chỗ này.

***