Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

0